KURUMSALLAŞMA

Kurumsallaşma, kuruluşların (özel ve kamu) piyasanın ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kuruma özgü davranış, norm, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır. Belirlenmiş olan kuralların, değerlerin ve sosyal etkileşim kalıplarının sürekli bir şekilde gelişmesi, standartlaştırılması ve bunların sürdürülmesi ve gerektiğinde yenilenmesi süreci kurumsallaşma süreci olarak tanımlanır.

KURUMSALLAŞMADA DANIŞMANLIK AŞAMALARI
1. Kuruluşun temel amaçları, vizyonu ve misyonunun tanımlanması.
2. Kuruluşun amaçları yönünde, örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması
3. Görev tanımlarının yapılması, sorumluluk ve yetkilerin dağıtılması
4. İş yönetiminin yönerge ve yönetmeliklerinin hazırlanması
5. İş ile ilgili zaman, yöntem ve kalite standartlarının belirlenmesi.
6. Adil ve dengeli bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
7. Çalışmaların gelişimine yönelik planlama ve sürekli mesleki eğitim sisteminin kurulması
8. Etkin ve adil bir işe alma, yerleştirme ve terfi sisteminin kurulması
9. Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması
10. Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması

İŞ KOÇLUĞU

Meslek eğitimlerine katılan katılımcılarımızın istihdamlarının sağlanması adına, gerek grup olarak gerek ise bireysel olarak, iş koçluğu eğitimleri ve bire bir danışmanlık sağlamaktayız. İş koçlarımız aşağıdaki konularda katılımcılara yardımcı olurken, aynı zamanda gerekli yönlendirmeleri de yapmaktadır.

  • Cv hazırlama sürecine destek olma,
  • Yetkinlik analizi yapma,
  • İş yeri sahipleriyle görüşmelerde bulunma,
  • İstihdam edilen kişinin takibini yapma,
  • Kişiyi “hassas” ve “yoğun” yetkinlikler konusunda eğitme

YATIRIM YÖNETİMİ

Yönetim Yatırım Danışmanlık, müşterilerine işlerini daha verimli biçimde yürütmelerini, kendi alanlarına konsantre olmalarını ve gerek piyasa aktörleri gerekse müşteri kitlelerince rakiplerinden farklı algılanmalarını sağlamaya yönelik en üst kalitede hizmetler vermeyi ilke edinmiş bir firmadır.

Bu kapsamda, Yönetim Yatırım Danışmanlık tarafından sunulan hizmetler, müşterilerin işlerini kolaylaştırmaya, sektörde farklılaşmaya, onların herhangi bir aksama ile karşılaşmaksızın faaliyetlerine devam ettirmelerini sağlamaya yöneliktir.

Türkiye ekonomisinin 80’li yıllardan itibaren yaşadığı serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci, gün geçtikce piyasa aktörleri arasındaki rekabeti artırmaktadır. Artan rekabet, kar marjlarını düşürmekte, daha ucuz fiyata daha kaliteli ürün ortaya koyabilmeyi zorunlu hale getirmektedir.

Diğer yanda hem ülkemiz ekonomisi hem de küresel ekonomi, zaman zaman kesintili de olsa büyüme eğilimindedir. Son yıllarda üst üste yaşadığımız krizlere rağmen, ekonomide yeni açılımlar yaşanmış, mevcut sektörlerdeki firmalar da kendilerini toparlama eğilimine girmişlerdir.

Ayrıca bu süreçte, firmaların yönetim anlayışı değişime uğramış, modern ve kurumsal temelde yönetilen firmaların sergilediği performans, onlar için başlı başına bir stratejik avantaj teşkil etmeye başlamıştır.

Küreselleşmenin hızla devam ettiği ve ekonomilerin birbirlerine daha bağımlı hale geldiği bu süreçte, firmaların faaliyetlerini devam ettirmeleri ve gelişmeleri için çağdaş ve kurumsal bir yönetim anlayışnın benimsenmesi kaçınılmazdır. Zira artık piyasadaki rakipler de çokuluslu ve büyük ölçekli olabilmekte; bazı sektörlerde büyüme, ayakta kalabilmenin yegane koşulu olarak ortaya çıkabilmektedir.

İSO KALİTE STANDARTLARI DANIŞMANLIĞI

ISO Kalite Belgesi, ISO 9001 kalite, ISO 22000 gıda, ISO 14001 çevre, ISO 27001 bilgi güvenliği, ISO 10002 müşteri (memnuniyet ve şikayet) yönetimi, ISO 45001, OHSAS 18001 belgelerinin tamamına “ISO Kalite Belgesi” denilmektedir. ISO belgesi kavramıyla, ISO Standardı kelimesi çoğunlukla yanlış anlaşılmakta veya karıştırılmaktadır.

ISO Belgesi tüm dünyada verilmekte olan kalite belgelerinin genel kullanım adıdır. ISO belgesiyle anlatılmak istenen çoğu zaman ISO 9001 belgesi olmaktadır. Anlaşılması ve anlatılması kolay olduğundan bu ifadenin kullanımı resmi olarak bulunmasa da tercih edilmektedir. Anlam açısından bir eşleşme bulunmasa da bahse konu olan belge ISO 9001 olmaktadır.

ISO 9001 almak isteyen bir firma bu tabiri iso belgesi almak olarak anlatmayı tercih etmektedir. ISO belgeleri ISO ‘nun verdiği standard kodlarıyla birlikte adlandırılmaktadır. ISO 9001 belgelendirme süreçleri açıklarken iso belgesiyse sonuçta alınan basılı kalite belgesi sertifikasıdır.

TSE KALİTE STANDARTLARI DANIŞMANLIĞI

TSE Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ürünlerin Standartlara uygunluğunu belgeleyen kaliteli üretimi teşvik eden önemli bir belgedir.
TSE Belgesi; Üretilen ürünlerin Türk standardına uygunluğunu belirten bir belgedir. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimde Ürünlerin emniyetli, kaliteli bir şekilde üretilip üretilmediği denetlenir. Bu denetimlerde üretimde kullanılan makine ekipmanın, üretim şartlarının, üretimde çalışan personellerin yeterliliği, laboratuvar alt yapısı ve firmada uygulanması gereken yönetim sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığına bakılır. Şayet Standart gerekleri firma tarafından karşılanıyor ise TSE tarafından test edilmek üzere ürün numunesi alınır. Ürün numunesi gerekli testlerden olumlu bir şekilde geçtikten sonra firma TSE Belgesini alabilir.
TSE Markası kullanma hakkı verilen firmalar standart gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Çünkü Türk Standartları Enstitüsü belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yaparak ve veya piyasadan numune alarak gerekli görülen muayene ve deneyleri yapar. Söz konusu ürünle ilgili belgelendirme şartlarını karşılamayan bir durum olduğunda TSE belgesi iptal edilebilir. Herhangi bir sapma veya uygunsuzluk yok ise belgenin geçerliliği devam eder.

CE SERTİFİKASI DANIŞMANLIĞI

Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işaretiüreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar.CE markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği’nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

PATENT DANIŞMANLIĞI

Patent; sahibine buluşunu üretme, kullanma veya satma eylemlerini gerçekleştirmede tescil edildiği ülke sınırları içerisinde belirli bir süre tekel hakkı sağlamaktadır. Ayrıca, diğer firmalara sizin belirlediğiniz koşullarda patenti kullanım hakkı verilerek lisans geliri elde edilebilmektedir. Bir buluşun patent alabilmesi için belirli kriterleri sağlaması gerekir.

Buluşunuzu Faydalı Model başvurusu yaparak da korumayı tercih edilebilirsiniz. Patent, ek şartlar gerektirmesinin yanında, daha maliyetli ve uzun bir süreçtir. Buluşunuzun konusu elverişli ise daha kısa koruma sürelerini hedeflemek veya kısa sürede hukuki süreç başlatabilmek için Faydalı Model korumasını tercih edebilirsiniz. Konusu elverdiği ölçüde her Patent başvurusu, Faydalı Model başvurusuna dönüşebilir ancak tersi her zaman söz konusu olmamaktadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  İSTANBULLU DANIŞMANLIK  tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

MYK

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Türkiye’de Mesleki yeterliliklerin tanımlanması, mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve uygulanması ile ilgili esasları belirleyen ve Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezlerinin yetkilendirmesi ve takibini yapan 26 Aralık 2006 tarihinde resmen faaliyete başlayan bağımsız bir kurumdur.

TMGD

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, belge başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, denetlenmesi, belgelerin verilmesi ve iptali ile bu kuruluşlar ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları ve danışmanlık hizmeti alacak işletmeleri kapsar.

MUHASEBE

Muhasebe sisteminizin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize, bu sisteminin kurulması, şirket bünyesinde hali hazırda kurulu muhasebe sistemi olan müşterilerimize sistemin etkin ve verimli çalışması konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

İşyerinizde mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminizin risklerinizi, gerekliliklerinizi ve ilgili mevzuatların gereklerini karşılayıp karşılamadığının, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından eksiklerinizi denetliyor ve mevcut eksiklerinizin ve risklerin giderilmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

MENTÖRLÜK

Mentor, güvenilir bir danışman veya rehberdir. Mentor, daha az deneyimli kişilere  destek, danışmanlık, motivasyon sağlayan model olan bireydir. Mentorlar mentilerine potansiyellerine ulaşmalarında yardımcı olan kişilerdir. Mentor tavsiye verir, bilgi ve deneyimleri paylaşır, az baskı yapan ve menteenin kendisini keşfetmesini sağlayacak bir yaklaşımla öğretir.

MELEK YATIRIMCI

Girişimcilik son yıllarda daha da popüler bir kavram oldu. Belki henüz bir Silikon Vadisi düzeyinde değiliz ama hem üniversiteler hem de özel kuruluşların girişimiyle ardı arkasına açılan kuluçka merkezleri ve girişimcilik kulüpleri eko sistemin gelişmesinde faydalı oluyor.